top of page

PROJEKTY UNIJNE

Fundusze Europejskie to środki finansowe, które mają na celu wspierać oraz restrukturyzować gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Cel projektu:

 

Celem projektu jest promocja innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa: linii napojów funkcjonalnych na rynku Senegalu. Celem pośrednim jest dalszy rozwój firmy, w tym poszerzanie oferty produktowej i usługowej oraz zwiększanie zatrudnienia. W przypadku tak wyspecjalizowanej branży jak spożywcza, rynek odbiorców należy rozpatrywać w konkretnym lokalnym punkcie zainteresowania, ale w skali globalnej. Umocnienie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży, pozwoli firmie na podjęcie dalszych działań rozwojowych. Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, działanie 3.3 „Wspieranie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

 

Budżet projektu 180 000

dofinansowanie 180 000

numer projektu POIR.01.01.01-00-0910/20 

 

klasyfikacja projektu

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020
Zakres: Projekty z regionów słabiej rozwiniętych
Ogłoszenie konkursu: 7 stycznia 2020

 

 Cel projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie kombuchy o nowych cechach sensorycznych, zwiększonym działaniu prozdrowotnym i wydłużonej trwałości w stosunku do występujących na rynku napojów typu kombucha, co będzie wynikiem zastosowania nowo pozyskanych szczepów mikroorganizmów, wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych o dużej zawartości związków bioaktywnych oraz zastąpieniu parzenia herbatyna gorąco infuzją liści herbaty na zimno. Otrzymanie produktu o powyższych cechach będzie możliwe dzięki opracowaniu i zmianie technologii produkcji kombuchy. Przyjęta koncepcja technologiczna pozwoli na zwiększenie produktywności i poprawę jakości kombuchy. Korzyści wynikające z zastosowanej w projekcie koncepcji dotyczą: zwiększonej produktywności, dystrybucji kombuchy bez zachowania łańcucha chłodniczego dzięki znalezieniu i zastosowaniu naturalnych substancji bioaktywnych/dodatków pochodzenia roślinnego, będących inhibitorami wzrostu drobnoustrojów patogennych i zakażających, powtarzalności cech finalnych produktów dzięki zastosowaniu startera-kultury symbiotycznych bakterii i drożdży i kontrolowanych, zmiennych w czasie warunków fermentacji. 

 

Celem projektu będzie opracowanie nowego produktu oraz powtarzalnego, zautomatyzowanego procesu produkcji kombuchy o szerokim przeznaczeniu dla dużych grup populacyjnych w wieku 25-55 lat zamieszkujących miasta, poszukujących nie tylko wyrobów o walorach sensorycznych, ale przede wszystkim prozdrowotnych tj.: osób aktywnych fizycznie, w tym sportowców, o znacznym obciążeniu umysłowym, dla licznej grupy osób z problemami trawiennymi i osób starszych.
 

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji 6 etapów badań przemysłowych, 3 etapów prac rozwojowych i 1 etapu prac przedwdrożeniowych. Wnioskodawcą jest konsorcjum utworzone przez firmę FL Grupa, działającą w branży napojów funkcjonalnych oraz naukowców  z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności Lidera konsorcjum.

 

budżet projektu 8 405 183.38

dofinansowanie 6 027 485.03

PREVIOUS

NEXT

Purpose of the project

The aim of the project is to promote the company's innovative products: a line of functional beverages in the Senegalese market. The intermediate goal is to further develop the company, including expanding its product and service offerings and increasing employment. In the case of such a specialized industry as food, the customer market should be considered in a specific local point of interest, but on a global scale. Strengthening the market position, and thus increasing sales, will allow the company to take further development steps. Co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, Operational Program "Intelligent Development", Measure 3.3 "Supporting promotion and internationalization of innovative enterprises" Sub-measure 3.3.1 "Polish Technology Bridges".

 

 

Project budget 180,000 PLN

subsidy 180 000 PLN

OGŁOSZENIA

LEŚMIERZ, 22 września 2022r.

 

 

 

W związku z realizacją grantu dla projektu nr.  UG-PMT/3119/3N/2021-SEN  w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014/2020, Oś priorytetowa III "Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach", działanie 3.3 " Wsparcie Promocji Oraz Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw", poddziałanie 3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", zwana dalej umową UG-PMT/3119/3N/2021-SEN,

poszukujemy Wykonawców usług doradczych z zakresu : 


 

 1. Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

 

 1. Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,

 

 1. Doradztwo związane z weryfikacją prawna i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek  

 

 1. Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

 

 1. Związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 30 000 PLN.

 

 1. Związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i  programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym oraz w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 36 000 PLN. Każdy wydatek na rynkach innych niż docelowy PAIH będzie analizować indywidualnie, mając na uwadze skutki pandemii na rynku docelowym oraz silne powiązanie celu udziału w działaniach poza rynkiem docelowym z celami projektu planowanymi do osiągnięcia na rynku docelowym a także charakter oferowanego przez grantobiorcę produktu i usługi.

 

 

Oferty cenowe wraz z informacją o czasie składać można drogą elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie Spółki.


Wszelkie dodatkowe informacje w tym o naszym produkcie bezpośrednio w firmie naszej siedzibie.

 

FL Grupa Sp. z o.o. Leśmierz 9, Ozorków 95-035 

NIP: 8381868307 REGON: 382294304 KRS: 0000766334

 

www.FabrykaLemoniad.pl

LEŚMIERZ, 22 września 2022r.

 

 

W związku z realizacją grantu dla projektu nr.  UG-PMT/3119/3N/2021-SEN  w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014/2020, Oś priorytetowa III "Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach", działanie 3.3 " Wsparcie Promocji Oraz Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw", poddziałanie 3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", zwana dalej umową UG-PMT/3108/3N/2021-CHN,

poszukujemy Wykonawców usług doradczych z zakresu : 


 

 1. Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

 

 1. Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,

 

 1. Doradztwo związane z weryfikacją prawna i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek  

 

 1. Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

 

 1. Związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 30 000 PLN.

 

 1. Związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i  programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym oraz w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 36 000 PLN. Każdy wydatek na rynkach innych niż docelowy PAIH będzie analizować indywidualnie, mając na uwadze skutki pandemii na rynku docelowym oraz silne powiązanie celu udziału w działaniach poza rynkiem docelowym z celami projektu planowanymi do osiągnięcia na rynku docelowym a także charakter oferowanego przez grantobiorcę produktu i usługi.

 

 

Oferty cenowe wraz z informacją o czasie składać można drogą elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie Spółki.


Wszelkie dodatkowe informacje w tym o naszym produkcie bezpośrednio w firmie naszej siedzibie.

 

FL Grupa Sp. z o.o. Leśmierz 9, Ozorków 95-035 

NIP: 8381868307 REGON: 382294304 KRS: 0000766334

 

www.FabrykaLemoniad.pl

Cel projektu

Celem projektu jest promocja innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa: linii napojów funkcjonalnych na rynku Chin. Celem pośrednim jest dalszy rozwój firmy, w tym poszerzanie oferty produktowej i usługowej oraz zwiększanie zatrudnienia. W przypadku tak wyspecjalizowanej branży jak spożywcza, rynek odbiorców należy rozpatrywać w konkretnym lokalnym punkcie zainteresowania, ale w skali globalnej. Umocnienie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży, pozwoli firmie na podjęcie dalszych działań rozwojowych. Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, działanie 3.3 „Wspieranie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

 

Budżet projektu 180 000

dofinansowanie 180 000

Purpose of the project

 

The goal of the project is to promote the company's innovative products: a line of functional beverages in the Chinese market. The intermediate goal is to further develop the company, including expanding its product and service offerings and increasing employment. In the case of such a specialized industry as food, the market of customers should be considered in a specific local point of interest, but on a global scale. Strengthening the market position, and thus increasing sales, will allow the company to take further development steps. Co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, Operational Program "Intelligent Development", Measure 3.3 "Supporting promotion and internationalization of innovative enterprises" Sub-measure 3.3.1 "Polish Technology Bridges".

 

 

Project budget 180,000 PLN

subsidy 180 000 PLN

 

bottom of page